• Zabezpečovať spokojnosť zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán nepretržitým zdokonaľovaním systému manažérstva kvality a jeho procesov v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016, dodržiavaním etiky podnikania, zákonných a bezpečnostných požiadaviek.
  • Neustálym kontaktom so zákazníkom zisťovať a napĺňať jeho požiadavky, v snahe prevýšiť jeho očakávania. Vážime si zákazníkov, trvalým a systematickým sledovaním ich potrieb a požiadaviek zvyšujeme kvalitu našich výrobkov a spokojnosť zákazníkov v snahe prevýšiť ich očakávania a udržať si postavenie a dobré meno spoločnosti.
  • Našou prioritou je zlepšovať kvalitu, konkurencie schopnosť, atraktívnosť vyrábaných produktov, znižovať riziká podnikania zavedením nových technológií, organizáciou práce, zdokonaľovaním výrobného procesu, využívaním vlastného know-how.
  • Nepretržitým vzdelávaním pracovníkov, zvyšovať ich odbornú spôsobilosť na vykonávané činnosti v spoločnosti Thermoplastik, pri dodržaní ich bezpečnosti a zdravia.
  • Informovanosť a motivácia je základný predpoklad plného nasadenia každého pracovníka v pracovnom procese a jeho spokojnosti. Neustále sledovať vývojové trendy spracovania plastov, požiadavky na ekológiu a implementovať ich do programu rozvoja spoločnosti.
  • Venovať systematickú pozornosť zmluvným dodávateľom za účelom vytvárania trvalej kvality dodávateľských vstupov, pretože sú prvým predpokladom kvality vyrábaných produktov